Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

INFORMACE O PODMÍNKÁCH ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Podmínky ochrany osobních údajů popisují jako společnost Dokument Logistik, s.r.o. získává, používá, uchovává a případně zveřejňuje Vaše osobní údaje při jednotlivých činnostech ní vykonávaných.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo žádostí týkajících se ochrany osobních údajů prosím kontaktujte odpovědnou osobu za ochranu osobních údajů společnosti Dokument Logistik, s.r.o. na adrese: Dokument Logistik, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, případně e-mailem na adrese: dpo@doklog.eu alebo na tel. čísle +420 296 216 200

Pro účely těchto Podmínek ochrany osobních údajů níže uvedené pojmy znamenají:

Osobní údaje – jsou všechny osobní údaje, které se vztahují ke konkrétní fyzické osobě, která je v rozsahu poskytnutých údajů identifikovatelnou nebo by mohla být identifikována a které provozovatel zpracovává na některý z účelů uvedených v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů,

Provozovatel  – je společnost Dokument Logistik, sro, Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO: 36 771 881, zapsaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 45747 / B, (dále jen  „Společnost“ nebo „Provozovatel“ ),

Zprostředkovatel  – je jiný subjekt než Provozovatel, který na základě pověření Provozovatelem zpracovává Osobní údaje,

GDPR  – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů (dále jen “ GDPR „),

Zákon  – Zákon č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen “ Zákon „),

Společnost zpracovává Vaše Osobní údaje v souladu s GDPR a Zákonem.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SPOLEČNOST ZÍSKÁVÁ

Osobní údaje, které Společnosti dobrovolně poskytnete v případě:

 • že se rozhodnete na webové stránce Společnosti –  www.doklog.eu  vyplnit a odeslat kontaktní formulář s Vašimi podněty, návrhy, otázkami nebo,
 • že se rozhodnete kontaktovat Společnost prostřednictvím e-mailu.

Jakékoliv Osobní údaje poskytujete Společnosti výlučně na základě Vašeho dobrovolného a svobodného rozhodnutí. Berte na vědomí, že bez poskytnutí Osobních údajů nemůže Společnost reagovat v kontextu s Vaším podnětem či žádostí.

Poskytnutím svých Osobních údajů zodpovídáte za jejich správnost, úplnost a pravdivost a Společnost v té souvislosti neodpovídá za škody, které by Vám nebo jakékoli třetí osobě mohly vzniknout v souvislosti s uvedením nesprávných, neúplných nebo nepravdivých Osobních údajů.

OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ SPOLEČNOST ZÍSKÁ Z VAŠÍ NÁVŠTĚVY NA WEBU

Společnost může získávat i údaje, které umožňují Vaši identifikaci i nepřímo. Jde především o následující údaje:

 • informace a data ze zařízení, které používáte pro přístup na webovou stránku Společnosti (dále jen „stránka“), které mohou zahrnovat obecné informace o Vašem zařízení;
 • data logů, které představují data a informace, které servery Společnosti automaticky ukládají kdykoliv přistupujete k webu (zejména IP adresa, čas přístupu, údaje o hardware a software, který používáte, počet kliků, stránky, které uvidíte nebo jejich pořadí a čas, který na stránkách strávíte a jiné);
 • údaje o Vašem používání stránky;
 • informace získané prostřednictvím souborů cookies a jiných programů na monitorování uživatelů, a to včetně cookies a monitorovacích programů partnerů Společnosti nebo provozovatelů sociálních sítí;
 • informace získané monitorováním aktivit uživatelů po kliknutí reklamního banneru nebo odkazu a také informace o aktivitách na stránkách třetích stran (např. vyhledávačích a sociálních sítích);
 • informace, které Společnost získá prostřednictvím sociálních pluginů provozovaných třetími stranami, např. Facebook a podobné.

Výše uvedené údaje neumožňují samy o sobě identifikovat konkrétní fyzickou osobu, stávají se Osobními údaji v momentě, kdy jsou přiřazeny ke konkrétní identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, např. v případě používání stránky s přihlášeným uživatelským účtem.

JAKÝM ZPŮSOBEM ZPRACOVÁVÁ SPOLEČNOST VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu av souladu s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů za níže uvedenými účely av rozsahu v jakém jste jí odeslali vyplněný registrační formulář.

REAKCE NA OBSAH FORMULÁŘE, EMAILU

Společnost zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a případně další údaje, které se rozhodnete poskytnout prostřednictvím formuláře nebo prostřednictvím e-mailu na účely Vašeho kontaktování, nebo pro účely vyřízení Vaší otázky nebo žádosti, případně aby Společnost provedla jiné činnosti v souvislosti s Vaší otázkou nebo žádostí.

Vaše Osobní údaje budou zpracovávány po dobu, která je nezbytně nutná k zodpovězení Vaší otázky nebo žádosti, nebo dokud Společnost provede opatření související s Vaší otázkou nebo žádostí.

VYŘIZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROVÁDĚNÍ PRÁV DOTČENÝCH OSOB PODLE GDPR

Společnost zpracovává Vaše Osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo a případně další údaje, které jí poskytnete prostřednictvím formuláře nebo e-mailu za účelem vyřízení Vaší žádosti týkající se uplatnění některých z práv podle článků 16 až 22 GDPR .

Právním základem zpracování pro tento účel je plnění povinností Provozovatele plynoucích z GDPR.

V tomto případě budou Vaše osobní údaje uložené po splnění účelu zpracování po dobu 5 let.

KOMU JSOU ZPŘÍSTUPŇOVÁNY VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost zpřístupňuje Vaše Osobní údaje v následujících případech:

 • pokud taková povinnost vyplývá z platných právních předpisů, zejména na žádost orgánů donucovacích, soudů, jiných orgánů veřejné moci nebo jiných oprávněných osob,
 • dotčeným zaměstnancům Provozovatele a případným Zprostředkovatelem.

Se subjekty, které mají postavení Zprostředkovatele uzavírá Společnost v souladu s GDPR smlouvy o zpracování osobních údajů, v nichž je zavazuje zpracovávat Vaše osobní údaje s podmínkami ve smlouvě stanovenými.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jak dotčená osoba máte ve vztahu k zpracovávaným Osobním údajům následující práva:

 1. Právo na přístup k údajům
  Máte právo požadovat od Provozovatele potvrzení o tom, zda zpracovává Vaše Osobní údaje a žádat o přístup k těmto Osobním údajům (opakované zpřístupnění Osobních údajů může Provozovatel zpoplatnit) a informaci o:

  • účelu zpracování Osobních údajů,
  • kategorii zpracovávaných Osobních údajů,
  • identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byly nebo mají být Osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci ve třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné,
  • době uchovávání Osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
  • právě požadovat od Provozovatele opravu Osobních údajů týkajících se Vaší osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu namítat zpracovávání Osobních údajů,
  • právu podat návrh na zahájení řízení o ochraně Osobních údajů,
  • zdroji Osobních údajů, pokud Osobní údaje nezískali od Vás,
  • existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování, zejména informace o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracovávání Osobních údajů pro dotčenou osobu.
 2. Právo na opravu
  Máte právo požadovat od Provozovatele, aby bez zbytečného odkladu opravil nesprávné Osobní údaje, které se Vás týkají a s ohledem na účel zpracování Osobních údajů i právo na doplnění Vašich neúplných Osobních údajů.
 3. Právo na vymazání
  Máte právo požadovat od Provozovatele, aby bez zbytečného odkladu vymazal Osobní údaje, které se Vás týkají jestliže:

  • již nejsou nezbytné pro účel, pro který byly získány nebo jinak zpracovávány,
  • jste odvolali svůj souhlas s jejich zpracováním a pokud neexistuje jiný právní základ pro jejich zpracování,
  • namítáte jejich zpracování,
  • byly Vaše Osobní údaje získané nezákonně,
  • je důvodem pro výmaz plnění povinnosti podle GDPR, zvláštního předpisu nebo mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána.
 4. Právo na omezení zpracování
  Máte právo požadovat od Provozovatele, aby omezil zpracování Vašich Osobních údajů jestliže:

  • namítáte správnost Osobních údajů, a to během období umožňujícího Provozovateli ověřit správnost Osobních údajů,
  • zpracovávání Osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání Osobních údajů a žádáte namísto toho omezení jejich použití,
  • Provozovatel už nepotřebuje Osobní údaje na účel jejich zpracování, ale potřebujete je Vy k uplatnění nebo hájení Vašich právních nároků,
  • jste namítali vůči zpracování Vašich Osobních údajů až do doby dokud Provozovatel ověří, zda oprávněné důvody na jeho straně převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
 5. Právo na přenosnost Osobních údajů
  Máte právo požadovat od Provozovatele, aby Vám byly poskytnuty Osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo požadovat, aby Provozovatel přenesl tyto Osobní údaje jinému Provozovateli, ale pouze v případě, že právním základem pro jejich zpracování je Váš souhlas nebo plnění smlouvy a zároveň zpracovávání se provádí automatizovanými prostředky.
 6. Právo namítat
  Máte právo namítat z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace zpracovávání Vašich Osobních údajů včetně profilování, které je prováděno na právním základě, kterým je oprávněný zájem Provozovatele. Na základě Vaší námitky Společnost vyhodnotí, zda s ohledem na Vaši konkrétní situaci, převažuje ochrana Vašeho oprávněného zájmu, Vašich práv a svobod nad oprávněnými zájmy Společnosti, které sleduje zpracováváním Vašich Osobních údajů nebo pokud oprávněným důvodem je prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků Společnosti.Máte právo odvolat kdykoliv souhlas se zpracováním Osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Osobních údajů prováděného na jeho základě před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu se netýká zpracování Osobních údajů prováděných Provozovatelem na jiném právním základě než na základě Vašeho souhlasu.
 7. Právo iniciovat řízení o ochraně Osobních údajů
  Máte právo zahájit řízení o ochraně osobních údajů před Úřadem pro ochranu osobních údajů České republiky nebo jiným orgánem dozoru.

BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Všechny Osobní údaje, které Společnost shromažďuje a zpracovává, jsou chráněny vhodnými technickými prostředky a bezpečnostními opatřeními, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu nebo zneužití těchto Osobních údajů. Společnost neustále zlepšuje a implementuje nové administrativní, technické a organizační opatření k zajištění přiměřené bezpečnosti Osobních údajů,
 • bez ohledu na všechny provedené opatření je třeba mít na paměti, že přenos dat přes veřejnou síť internetu ani jakékoliv ukládání elektronických dat nemůže být 100% bezpečné,
 • části stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby třetích stran, které nejsou vlastněny nebo provozovány Společností a tedy nemá žádnou kontrolu na těmito webovými stránkami a službami. Tyto webové stránky mohou používat vlastní nástroje pro získávání informací a údajů o Vás včetně Vašich Osobních údajů.

ZMĚNY PODMÍNEK OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Společnost je oprávněna tyto Podmínky ochrany osobních údajů kdykoli měnit nebo upravovat,
 • pokud Společnost učiní jakékoliv změny v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů, umístí nové Podmínky ochrany osobních údajů na stránce a podle potřeby Vás o změně Podmínek ochrany osobních údajů bude informovat také prostřednictvím emailu,
 • takto změněné Podmínky ochrany osobních údajů budou platné a účinné od momentu, který Společnost určí jako den jejich platnosti a účinnosti a používáním (každou návštěvou) stránky vyjadřujete souhlas s těmito novými Podmínkami ochrany osobních údajů.

 

Za ochranu osobních údajů, odpovědná osoba:

Mgr. Jana Kubalová
+421 249 20 20 60
dpo@doklog.eu